Thursday, 14 November 2013

Aberdyfi

Aberdyfi by gemwaithnia
Aberdyfi, a photo by gemwaithnia on Flickr.